Živa Antika / Antiquité Vivante 31.1-2 (1981)

Please click on the title to open the pdf. – Veuillez cliquer sur le titre pour ouvrir le pdf.

Front matter

Table des matières

ΑΝΔΡΙ ΣΟΦΟΤΑΤΟι ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΥΣΙΕΥΣΚΙ

П. Хр. Илиевски
Од научната дејност на акад. Михаил Д. Петрушевски
[From the Scientific Work of Acad. M. D. Petruševski] [7–19]

S. Kopriva
Viro doctissimo Michaeli Petruševski [20]

M. Милев – Л. Ристевска
Библиографија на објавени трудови на акад. Михаил Д. Петрушевски [21–28]

E. Risch
Griechisch μίτυλος und seine Verwandten [29–36]

J. T. Killen
Some Puzzles in a Mycenae Personnel Record [37–45]

E. P. Hamp
Yet again βάτραχος [46]

C. J. Ruijgh
Interprétation hypothétique de la tablette Va 15 de Pylos [47–62]

S. Hiller
Amnisos und das Labyrinth [63–72]

A. Heubeck
Zwei homerische πεῖραι (ω 205ff. – B 53ff.) [73–83]

E. P. Hamp
ΑΓΟΣΤΟΣ, ΑΓΕΙΡΩ [83–84]

H. Mühlestein
Der homerische Phoinix und sein Name [85–91]

E. P. Hamp
Greek *gwhoitos [92]

E. P. Hamp
Some greek forms in σ- [93–96]

Lj. Crepajac
Prilog proučavanju grčkih modela latinske leksike
[Beiträge zur Untersuchung der griechischen Modelle des lateinischen Wortschatzes] [97–107]

S. Kopriva
Josip Murn: Nunc abes, amata [Zdaj te ni, ljubica] [108]

Y. Duhoux
Osque sverrunei et deketasiúi (VETTER, no1) [109–112]

E. Strnad
Mytologische Reflexe ökonomischer Aktivitäten bei den Etruskern [113–116]

K. Gantar
Marginalien zu Sophokles Elektra V. 363 [117–120]

A. Hurst
Observations sur la deuxieme Olympique de Pindare [121–133]

E. P. Hamp
Anthrōkwos once more [133–134]

S. Dušanić
Platon et Athenes: Quelques problèmes historiques et archeologiques [135–156]

S. Žunjić
Zenonovi dokazi protiv mnoštva
[Zeno’s Arguments against Plurality] [157–170]

F. Papazoglou
Affranchissement par consécration et hiérodulie [171–179]

S. Kopriva
In campos properabo [Pojdem, pojdem] – Socrus propinat nurui [Tašča nazdravlja snahi] [180]

Б. Драгојевиќ-Јосифовска
Жртвеник од Скупи, посветен на божицата Bellona
[L’inscription de Scupi avec la dédicace à la déesse Bellona] [181–185]

S. Kopriva
Cum vesperi sunt [Ob večerih] [186]

Б. Драгојевиќ-Јосифовска
Надгробен споменик од Скупи, подигнат на еден ветеран од VII легија на Клаудиј
[Monument funéraire de Scupi, érigé à un vétéran de la légion VII Claudia] [187–189]

S. Kopriva
Carmen rusticum – Murmurat cum floribus [190]

L. Semmlinger
Zu einem pompejanischen Wandepigramm [191–198]

В. Битракова-Грозданова
Антички култни споменици во Охридскиот регион
[Les monuments de culte antiques dans la région d’Ohrid] [199–213]

S. Kopriva
In Collicello [Na holmcu] – Tristitia [Žalost] [214]

J. Burns
Boreas and Oreithyia in Greek Vase painting [215–232]

T. Kurent
The Vitruvian Man in the Circle. The Five Platonic Elements, and the Preferred Numbers in Ancient Architecture [233–263]

VIII Kongres Mednarodne zveze društev za klasične študije (FIEC) [264]

A. Šonje
Ukrasni motiv na podu bazilike sv. Erazma kod Ohrida u Makedoniji
[Un motivo ornamentale sul pavimento musivo della basilica di S. Erazmo presso Ohrida in Macedonia] [265–276]

G. Kraljević
Rimski novci nađeni u okolici Glamoča (Bosna)
[Römischen Münzen von Glamoč, Bosnien] [277–280]

М. Дамњановић
Јесу ли стари Грци имали теорију стваралаштва?
[Gab es eine Theorie des Schöpferischen in der griechischen Antike] [281–290]

V. Gortan
Rešenje posljednjeg problema teksta Marulićeve Davidijade
[La solution du dernier probléme du texte de la Davidias de M. Marulić] [291–295]

VIII Kongres Međunarodnog saveza društava za klasične studije [296]

M. Kravar
Tonski heksametar u građi makedonskoga jezika
[Der toniche Hexameter im mazedonichen Sprachstoffe] [297–304]

B. Glavičić
Heksametar latinista Džona Rastića
[L’hexametre du latiniste Džono Rastić – Junius Restius] [305–331]

VIII Конгрес на Меѓународниот сојуз на друштвата за клас. студии [332]

Kritika i bibliografija / Comptes Rendus

П. Хр. Илиевски
АРИСТОТЕЛ, За поетиката, превод од старогрчки на Михаил Д. Петрушевски, издание на Македонска книга – Култура – Наша книга – Комунист – Мисла, Скопје 1979, стр. XIX + 125, 8°. [333–335]

П. Хр. Илиевски
L. R. PALMER, The Greek Language, Faber and Faber, London – Boston 1980, pp. XII + 355, 8°. [335–338]

П. Хр. Илиевски
GEORG RENATUS SOLTA, Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksischtigung des Substrats und des Balkanlateinischen, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1980, pp X + 261, 8°+ 1 мапа. [339–341]

П. Хр. Илиевски
D. J. GEORGAKAS, Ichthyological Terms for the Sturgeon and Etymology of the International Terms Botargogo, Caviar and Congeners (A linguistic, philological, and culture-historical study) Πραγματειαι της ’Ακαδημιας ’Αθηνων, τoμος 43, 1978, pp. 330, голем октаво. [342–343]

П. Хр. Илиевски
FESTSCHRIFT FOR OSWALD SZEMERÉNYI on the occasion of his 65th birthday, edited by Bela Brogyanyi, Amsterdam – John Benjamins B. V., 1979 in two parts (I, pp. XIV + 487; II, 489–999), 8°. [344–345]

V. Gortan
ANGELO PERUGINI, Dizionario italiano-latino, X + 2322 dvostupčane stranice, format 18×25 cm. Libreria editrice Vaticana 1976. [345–346]

R. Vasić
N. K. SANDARS, The Sea Peoples. Warriors of the ancient Mediterannean 1250–1150 BC. Thames and Hudson Ltd, London 1978. str. 224 sa hronološkim tabelama i indeksom, 8 slika u boji i 140 crnobelih. [346–348]

Z. Dukat
МICHAEL N. NAGLER, Spontaneity and Tradition. A Study in the Oral Art of Homer, Berkeley (Los Angeles) London: University of California Press 1974, XXV + 236. [349–354]

E. Marin
MATE KRIŽMAN, Antička svjedočanstva o Istri, Pula – Rijeka, 1979. [354–356]

Ž. Puratić
PRVI LATINSKI POLEMIČKI SPISI MATIJE VLAČIĆA ILIRIKA (Povodom 500-te obljetnice rođenja Martina Luthera, 1483–1983). [357–360]

P. Hr. Ilievski
LJUBOMIR CREPAJAC, Latinski jezik za IV razred usmerenog obrazovanja (Treća godina učenja), za prevodilačku i arhivsko-muzejsku struku, izdanje Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1981, str.142, 8°. [360–362]

Indices [363–370]

Sadržaj 31 godišta – Sommaire de l’année 31 [371–373]

End matter