Ad perpetuam memoriam Michaelis D. Petruševski (2012)

AD PERPETUAM MEMORIAM
MICHAELIS D. PETRUŠEVSKI
Proceedings of the International Conference
celebrating the 100th Anniversary of the birth
of professor Mihail D. Petruševski (1911–1990)

Please click on the title to open the pdf. – Veuillez cliquer sur le titre pour ouvrir le pdf.

Front matter

Содржина – Contents

P. Hr. Ilievski
Opening address by the President of the Organizing Committee [9–10]

Г. Старделов
Обраќање на Претседателот на Македонската академија на науките и уметностите [11–12]

Г. Ајдински
Обраќање на Деканот на Филозофскиот факултет во Скопје [13–14]

Ѓ. Иванов
Поздравeн говор на Претседателот на Република Македонија [15–17]

Пригодни говори при откривањето на бистата на акад. М. Д. Петрушевски на Филозофскиот факултет во Скопје [15–17]

С. Бабамова
Нови антички натписи од Македонија [27–50]

В. Битракова-Грозданова
За култот на божицата Атена во Горна Македонија [51–65]

С. Цветковски
Новооткриени портрети на Теофилакт Охридски [67–78]

Р. Дуев
Некои размислувања за мик. pa-si-te-o-i, ’на сите богови‘ [79–86]

Y. Duhoux
La tablette linéaire B KN V(2) 280 [87–101]

K. Gantar
Homers Ilias – eine σύγκρισις von zwei Übersetzungen [103–107]

Б. Горгиев
Аглутинативното својство на to kallos – убавината [109–132]

Ц. Грозданов
Архангелите Mихаил и Гаврил, чувари на влезот во нартексот на Перивлепта (Св. Kлимент) во Oхрид [133–142]

P. Hr. Ilievski
Professor Mihail D. Petruševski, a distinguished classical scholar, an eminent organizer of the university educational process and a brilliant populariser of the classical Greek and Roman culture [143–145]

Л. Ковачева
Потеклото и застапеноста на „караконџол“ во балканските народни верувања [147–160]

Е. Манева
Unum par çerçelorum – наушници – заушници – ушници – образници – наметушки – обеци – обетки [161–175]

В. Митевски
Византиската епска традиција и Григор Прличев [177–181]

С. Муравьев
Некоторые замечания о методологии изучения наследия досократиков [183–199]

К. Петрушевска
Преведувачкото credo на Михаил Д. Петрушевски [201–207]

Н. Проева
Надгробен споменик од с. Нерези, скопско – пример за живата антика во Македонија [209–222]

B. Scardigli
Appian, the Sikeliké and Nesiotiké: presentation and tendencies [223–235]

М. М. Тодоровиќ
Академик Михаил Д. Петрушевски и микенската za, ze, zo серија силабограми [237–256]

В. Томовска
Реториката на Аристотеловата Поетика [257–270]

D. Toševa-Nikolovska
Satyr-play: tragedy at play or mockery drama? [271–293]

F. M. J. Waanders
Who is who in the Mycenaean zoo? [295–303]

В. Митевски
Тематски осврт на Научниот собир [307–308]

П. Хр. Илиевски
М. Д. Петрушевски – образец за подражавање [309–313]

Annex [315–318]

End matter