Živa Antika / Antiquité Vivante 4.2 (1954)

Please click on the title to open the pdf. – Veuillez cliquer sur le titre pour ouvrir le pdf.

Front matter

М. Д. Петрушевски
Παϑημάτων κάϑαρσιν или πραγμάτων σύστασιν
[Παϑημάτων κάϑαρσιν ou bien πραγμάτων σύστασιν] [209–250]

М. Ђурић
Први антички пројекат идеалне државе
[Der erste antike Ertwurf des besten Staates] [251–260]

A. Sodnik-Zupanec
Etika Epikura
[L’ éthique d’Épicure] [261–268]

V. Vratović
Nekoliko Bruerevićevih prijevoda iz Horacija
[Einige Übersetzungen von Marko Bruerević aus Horaz] [269–277]

K. Gantar
De compositione Horatii “Epistulae ad Pisones” [277]

Р. Марић
Жаба као симбол сунца
[La grenouille comme symbole solaire] [278–279]

М. Флашар
Хетероклитична компарација латинских придева
[Die heteroklitische Komparation der lateinischen Adjektiva] [280–290]

B. Čop
Etyma [291–302]

M. Grošelj
Etyma Latina [302]

M. Grošelj
Etyma Graeca [303–304]

M. Grošelj
Μέσατος [305]

E. Mihevc
Dve posebnosti v rabi prepozicije ἀπό
[Deux modes d’emploi postclassique de la préposition ἀπό] [306–307]

Ф. Папазоглу
Хераклеја и Пелагонија
[Héraclée et Pélagonie] [308–345]

J. Šašel
C. Iulius Vepo (CIL III 5232 Celeia, Nor.) [346–363]

S. Kopriva
France Prešeren: Vas est, ecce
[Pesem moja je posoda tvojega imena] [363]

Р. Марић
Statio mons (montes) Dardan
orum [364–365]

S. Kopriva
Makedonska narodna pesem: Vites virgo conserit [365]

Б. Јосифовска
Еден нов натпис од Scupi
[Une nouvelle inscription de Scupi] [366–368]

А. Цермановић
Значење и објашњење једног типа фигура у Винчиној пластици
[Bedeutung und Erklärung eines Figuren-typus in der Plastik von Vinča] [369–372]

А. Ѓ. Таховски
За еден превод на Хомеровата Илијада [373–375]

S. Kopriva
V. Nazor: Carmen remigis
[Galijotova pesem] [375]

Kritika i bibliografija / Comptes Rendus

М. М. Васић
Анализа дупљајских колица [376–380]

Љ. Станојевић
О античкој естетици и науци о књижевности Анице Савић Ребац [380–387]

M. Stahuljak
Anglia docet [388–402]

М. Флашар
Милош Ђурић, Историја хеленске књижевности у времену политичке самосталности. Београд, Научна књига, 1951, стр. 745. [402–405]

Х. Андоновски-Полјански
Josip Korošec, Nekoliko pitanja oko Nekropole u Trebeništu. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Nova serija sv. VIII (1953), str. 91–101, rez. fran. [406–408]

Д. Обрадовић
V. Ehrenberg: Sophocles and Pericles. Oxford. B. Blackwell. 1954. Стр. 187. in 80. [408–411]

М. Ј. Динић
Историја народа Југославије, Београд, Просвета, 1953. II-а глава: Наша земља у римско доба. [411–416]

М. Н. Ђурић
Хомер у нашим књижевностимa. Πокушaј библиографије превода Илијаде и Одисеје и радова о Хомеру. [416–424]

Naučna polemika [425–428]

Indices [429–433]

End matter