Грчко-римска антика вo Југославија и нa Балканот (1991)

Грчко-римска антика вo Југославија и нa Балканот
Прилози од V Научен собир на Сојузот на друштвата за антички студии на Југославија,
одржан во Скопје, 26–29 септември 1989


Greek-Roman Antiquity in Yugoslavia and on the Balkans
Proceedings of the V Yugoslav Congress on Classical Studies,
held in Skopje, Sept. 26–29, 1989

Please click on the title to open the pdf. – Veuillez cliquer sur le titre pour ouvrir le pdf.

Front matter

Содржина – Contents

Π. Χр. Илиевски
Поздравен говор на претседателот на Сојузот на друштвата за антички студии на Југославија и на организациониот одбор [7–9]

Р. Кипријанова
Поздравен говор на претседателот на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика [9–10]

В. Стојчевска Антиќ
Поздравен говор на проректорот на Универзитетот „Кирил и Методиј“ [10–11]

R. Bratož
Pozdravni govor predsednika Društva za antične in humanistične študije Slovenijе [11]

Π. Χр. Илиевски
Извештај за работата на Сојузот на друштвата за антички студии на Југославија за периодот од 1986-1989 г. [12–18]

М. Бузалковска-Алексова
Извештај за работата на Сојузот на друштвата за антички студии на Македонија во периодот од октомври 1986 до септември 1989 г. [18–19]

R. Bratož
Poročilo o delu Društva za antične in humanistične študije Slovenije od oktobra 1986 do septembra 1989 [19–21]

O. Perić
Izveštaj o referatima iz područja lingvistike [22]

M. Флашар
Осврт на саопштења ca темама из области књижевности [23–25]

В. Битракова-Грозданова
Извештај за рефератите од областа на археологијата, епиграфијата, нумизматиката и историјата на Стариот век [25–27]

В. Димовска – В. Томовска
Записник од годишното собрание [28–32]

S. Kopriva
Ad opportunam occasionem [33]

M. Babič
Kako si lahko prevajalec Plavta pomaga z upoštevanjem členitve po aktualnosti
[Die Bedeutung der Funktionellen Satzperspektive für das Übersetzen von Plautus Komödien] [34–39]

М. Бузалковска-Алексова
Семантичкиот паралелизам на прилозите и придавките од врата и поле
[Semantic parallelism of adverbs and adjectives made from nouns of door and field] [40–46]

П. Хр. Илиевски
Микенскиот троен xepoj и хомерските херојски имиња
[The Mycenaean triple hero and Homeric heroic names] [47–53]

М. Јовановић
Неки примери професионалне терминологије на латинском језику y званичној употреби y Војводини y XVIII и XIX веку
[Quelques termes Latins des professions à l’usage officiel en Vojvodine au XVIII et XIX s.] [54–57]

H. Jurišić
Ciceronov kodeks u Imotskom
[Kodex von Cicero in Imotski] [58–63]

O. Perić
Ablativ apsolutni u hrvatskim srednjovjekovnim ispravama
[The ablative absolute in Croatian medieval documents] [64–69]

A. Поповић
„Етимолошки речник“ Јулијана Апостате
[Julian Apostatas „Etymologisches Wörterbuch“] [70–74]

M. M. Todorović
Kiparski o a-ra-ma-ne-u-se
[La forme chyp. o a-ra-ma-ne-u-se] [75–77]

V. Cvjetković-Kurelec
„Virginija“ Dimitrija Demetra [Dimitrija Demeter: “Virginia”] [78–84]

Љ. Басотова
Антиката како инспирација во драмскиот опус на Јордан Хаџи Константинов – Џинот
[L’antiquité – en tant qu’inspiration dans l’oeuvre de Jordan Hadži Konstantinov – Džinot] [85–90]

В. Димовска
Односот на Прличев кон грчката култура
[Prlichev’s relation towards the Greek culture] [91–95]

M. Dušanić
Antika u časopisima “Javor” i “Brankovo kolo”
[Antiquity in the reviews “Javor” and “Brankovo kolo”] [96–100]

B. Glavičić
Sudbina Marulićeva djela „De humilitate et gloria Christi”
[La destinée de l’oeuvre „De humilitate et gloria Christi“ de Marko Marulić] [101–103]

B. Јелић
Афтоније и морфологија филозофске и научне расправе y српској књижевности XVIII и XIX века
[Aphthonios und die Morphologie des philosophischen und wissenschaftlichen Traktates in der serbischen Literatur des XVIII und XIX Jahrhunderts] [104–108]

A. S. Kalenić
De Petronii experimento descriptionis phaenomenologicae defatigati cultus humani
[Petronijev pokus fenomenološkog opisa kulturnog zamora] [109–114]

Е. Колева
Симонидовиот тетрагон или антрополошка симетрија како совршенство на суштествувањето
[Simonides quadrilateral or anthropological symmetry as the perfection of existence] [115–119]

Б. Маневић-Шијачки
Потоп као метафора y делу Ивана Чесмичког
[The flood as a metaphor in an elegy by Ivan Česmičky] [120–123]

Душан Михаиловић
Заборављена трагедија „Едипос“ Ђуре Матије Шпорера из 1858. године
[“Oedipus”, forgotten tragedy by Djuro Matija Šporer (1858)] [124–130]

B. Митевски
Употребата на хомерските епитети во делото на Григор С. Прличев
[Treatment of Homeric epithets in the poems of Grigor Prličev] [131–138]

Д. Невенић Грабовац
Aelius Lampridius Cervinus (1463–1520) [139–143]

E. Sedaj
Sibile u „Četi proroka“ P. Bogdanija
[Les Sybilles dans l’oeuvre „Cuneus prophetarum“ de P. Bogdani] [144–149]

Mиодраг Стојановић
Античке координате Доситејеве просветитељске мисли
[The antique coordinates of Dositej’s thought of Enlightenment] [150–153]

В. Томовска
Изгубеното и спасувачкото време
[The lost time as time of salvation] [154–157]

M. Флашар
Античка и класицистичка теорија лирских жанровa
[Die Antike und klassizistiche Theorie der lyrischen Gattungen] [158–161]

B. Битракова-Грозданова
Ликовните претстави на Кибела од Варош и нејзиниот култ во Македонијa
[Les images de Cybele de Varoš et son culte en Macedoine] [162–168]

С. Зоговиќ
Пелагон – херој епоним на Пелагонија [169–174]

М. Јовић
Процес исчезавања античких институција на Балкану
[The process of disappearance of ancient institutions on the Balkans] [175–178]

X. Меловски
Керамичките икони од Виничкото Кале
[Keramikikonen von der Festung Vinica] [179–187]

Е. Петрова
Пајонија и Дамастион
[Paeonia and Damastion] [188–193]

Н. Проева
Антропонимијата на западниот дел на СР Македонија во Антиката
[L’anthroponymie antique dans les régions occidentales de la R.S. de Macedoinе] [194–200]

M. Ricl
Meonski πιττάκιον u Ženevi
[A Maeonian πιττάκιον in Geneva] [201–206]

В. Соколовска
Хеленистичка керамика во Повардарието
[Hellenistic pottery in the valley of the Vardar] [207–215]

D. Ujes
Uticaj helenske kulture kao faktor razvoja na teritorijama Tribala i Dardanaca u vremenu od VI do IV veka pre nove ere sa osvrtom na pojavu i upotrebu novca
[Hellenic impact as a developing factor in the Triballian and Dardanian territories from 6th to 4th c.B.C., with a reflection on the appearance of coin findings] [216–221]

А. Цермановић-Кузмановић
Римска скулптура y Србији
[Römische Skulptur aus Serbien] [222–226]

V. Vratović
Za obnovljenu klasičnu gimnaziju
[Rückkehr zum klassischen Gymnasium] [227–228]

V. Pust Škrgulja
Klasični jezici u kontekstu nekog drukčijeg pristupa učenju stranih jezika
[Classical languages as a part of the language learning program in elementary schools – an introductory approach (experimental)] [229–233]

Д. Чадиковска
Класичното образование во CP Македонија
[L’enseignement des langues classiques dans la République Socialiste de Macédoine] [234–239]

Zahtjev jugoslovenskih klasičnih filologa [240–241]

End matter